DMCA – Alotaichinh.vn: Tin tức kinh doanh và tư vấn đầu tư hiệu quả.

(DMCA – Alotaichinh.vn: Banking news and effective investment advice)

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Policy

Alotaichinh.vn (‘Alotaichinh’) is an Online Service Provider under Title II of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Section 512 (‘DMCA’). We provide legal copyright owners with the ability to self-publish on the internet by uploading, storing and displaying various media utilizing our services. We take copyright violation very seriously and will vigorously protect the rights of legal copyright owners. If you are the copyright owner of content which appears on the Alotaichinh.vn website (the ‘Site’) and you did not authorize the use of the content you must notify “Alotaichinh” in writing in order for us to identify the allegedly infringing content and take action.

I. DESIGNATED AGENT

“Alotaichinh.vn” designated agent to receive notification of alleged infringement under the DMCA is: Attn: Copyright Agent Contact Us Upon receipt of proper notification of claimed infringement, “Alotaichinh.vn” will follow the procedures outlined herein and in the DMCA.

II. COMPLAINT NOTICE PROCEDURES FOR COPYRIGHT OWNERS

The following elements must be included in your copyright infringement claim: An electronic or physical signature of the copyright owner or a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notice, a representative list of such works at that site. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the Company to locate the material. Information reasonably sufficient to permit the Company to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted. A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. A statement that the information in the notice is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. Failure to include all of the above information may result in a delay of the processing or the DCMA notification. Please also note that under applicable law, 17 U.S.C. 512(f), any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability.

III. Alotaichinh.vn RESPONSE

“Alotaichinh.vn” will follow the procedures provided in the DCMA, which prescribe a notice and takedown procedure, subject to the user’s right to submit a counter-notification claiming lawful use of the disabled works. It is expected that all users of any part of the Site will comply with applicable copyright laws. However, if “Alotaichinh” receives proper notification of claimed copyright infringement, it will respond expeditiously by removing, or disabling access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity, provided all such claims have been investigated and determined to be valid by “Alotaichinh” in Lucky Patchers’s sole and absolute discretion. “Alotaichinh” will comply with the appropriate provisions of the DMCA in the event a counter notification is received.

IV. REPEAT INFRINGERS

Under appropriate circumstances, “Alotaichinh.vn” may, in its discretion, terminate authorization of users of its system or network who are repeat infringers.

V. ACCOMMODATION OF STANDARD TECHNICAL MEASURES

It is the “Alotaichinh.vn” policy to accommodate and not interfere with standard technical measures it determines are reasonable under the circumstances, i.e., technical measures that are used by copyright owners to identify or protect copyrighted works.

DMCA – Alotaichinh.vn: Tin tức kinh doanh và tư vấn đầu tư hiệu quả.

Alotaichinh.vn.vn (‘Alotaichinh.vn’) là Nhà cung cấp Dịch vụ Trực tuyến theo Tiêu đề II của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ, 17 U.S.C. Mục 512 (‘DMCA’). Chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền hợp pháp khả năng tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị các phương tiện khác nhau bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng việc vi phạm bản quyền và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web Alotaichinh.vn (‘Trang web’) và bạn không cho phép sử dụng nội dung đó, bạn phải thông báo bằng văn bản cho “Alotaichinh” để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và thực hiện hành động.

I. ĐẠI LÝ ĐƯỢC THIẾT KẾ Đại lý được chỉ định

“Alotaichinh” để nhận thông báo về vi phạm bị cáo buộc theo DMCA là: Người nhận: Đại lý bản quyền Liên hệ với chúng tôi Khi nhận được thông báo thích hợp về vi phạm đã khiếu nại, “Alotaichinh” sẽ tuân theo các quy trình được nêu trong tài liệu này và trong DMCA.

II. THỦ TỤC THÔNG BÁO KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Việc xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó. Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty xác định tài liệu đó. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Việc không cung cấp tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến việc xử lý hoặc thông báo DCMA bị chậm trễ. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 U.S.C. 512 (f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

III. Alotaichinh.vn TRẢ LỜI

“Alotaichinh” sẽ tuân theo các quy trình được cung cấp trong DCMA, quy định thông báo và quy trình gỡ xuống, tùy thuộc vào quyền của người dùng để gửi thông báo chống khiếu nại về việc sử dụng hợp pháp các tác phẩm bị vô hiệu hóa. Dự kiến ​​rằng tất cả người dùng của bất kỳ phần nào của Trang web sẽ tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu “Omega3” nhận được thông báo thích hợp về vi phạm bản quyền đã được xác nhận, nó sẽ nhanh chóng phản hồi bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm, miễn là tất cả các khiếu nại đó đã được điều tra và được xác định là hợp lệ bởi “Omega3” theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Lucky Patchers. “Omega3” sẽ tuân thủ các quy định thích hợp của DMCA trong trường hợp nhận được thông báo phản đối.

IV. LẶP LẠI LẶP LẠI

Trong những trường hợp thích hợp, “Alotaichinh” có thể, theo quyết định của mình, chấm dứt ủy quyền cho những người dùng hệ thống hoặc mạng của mình, những người tái vi phạm.

V. SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách “Alotaichinh” nhằm điều chỉnh và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà nó xác định là hợp lý trong các trường hợp, tức là các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc bảo vệ các tác phẩm có bản quyền.

Trang chủ: https://alotaichinh.vn/